Araştırma

POLLMARK müşteri özellikli ve tam hizmet anlayışıyla araştırma yapmaktadır. Araştırmalar bütünüyle müşteri odaklıdır ve hiçbir araştırma müşteri dışındaki kişi ve kurumların kullanabileceği standart bilgileri içermez. POLLMARK, araştırma sorusunun formüle edilmesinden raporların hazırlanıp görsel sunumun yapılmasına kadar araştırmanın tüm evrelerini kendi bünyesinde gerçekleştirir.

POLLMARK’ın araştırma anlayışının en belirgin özelliği kuram ile pratik arasında optimal dengeye ulaşma gayretidir. Çünkü, gözlenebilir veriye dayanmayan sözün spekülasyon, kuramlaştırılmamış gözlemin de anlamsız olduğuna inanmaktadır. Her bir araştırma yoğun bir literatür taramasının ardından desenlenir ve sonuçlar en yeni kuramlar uyarınca farklı farklı yorumlanmaya çalışılır. Tüm araştırma sonuçları varyasyonu en yüksek düzeyde açıklayan bir model çerçevesinde sunulur.

POLLMARK tüm araştırmalarında kalitatif ve kantitatif araştırma tekniklerinin zamana ve bütçeye en uygun olanlarını kullanır. Kalitatif veriyle anlamlandırılmamış hiçbir kantitatif veriyi kullanmaz. Bu aşamada derin mülakat, odak grup, katılımcı gözlem gibi kalitatif araştırma yöntemlerindeki tecrübesi ve bu yöntemlerin çıktığı social representation, ethnomethodology, sociometry gibi sosyal bilim akımları ile ilgili bilgisi POLLMARK’a ayrıcalık sağlamaktadır.

POLLMARK’ın araştırmada en önem verdiği konulardan biri araştırma evreninin tanımlanmasıdır. Her araştırmanın evreni araştırma amacına uygun bir şekilde tanımlanır ve bu evrende tabaka ve kümelerin neler olabileceği, en optimal örneklemin nasıl çekilebileceği belirlenir. Bu şekilde araştırma konusunun dışında olması gereken ilgisiz deneklerin araştırma sonuçlarını bulandırmasından kaçınılır.

POLLMARK verilerin sağlıklı olması için zaman içinde geliştirilen ve genel kabul gören denetim mekanizmalarının tamamını uygular. Ancak, denetim mekanizmalarının tamamında genel standartlardan daha katı eşikler kullanır.

POLLMARK araştırmaya kuramsal yaklaştığından dolayı veri analizinde daha çok hipotez test edici teknikler kullanır. Değişkenler arası linear ve curvilenar ilişkileri açıklayan en saf farklılaşmayı belirleyebilmek için analizlerde ilgili değişkenlerin tamamının aynı anda kullanılması esastır. Betimsel olunması gereken durumlarda ise, “bu daha çok, bu daha az” mantığı yerine, çokluğu ve azlığı ortaya çıkaran toplumsal tabakalanmanın en alt düzeyine inmeye çalışılır. Dolayısıyla, araştırma analizinin genelinde çok değişkenli bir mantık benimsenir.

POLLMARK araştırma raporlarının hazırlanmasında da standartlığa karşıdır. Verileri sunmada, anlamayı en kolaya indirgeyecek tablolama ve grafikleştirme esastır. Ancak, gerek tablolarda gerekse grafiklerde kaç değişkenin aynı anda sunulduğu, değişkenlerin kategorik veya sürekli olması tablonun veya grafiğin şeklini belirler.

Her işin karar alma aşamalarında iki tür faktör göz önünde bulundurulmalıdır: Kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyenler. Pazar ya da siyasi araştırmaların konusunu genelde kontrol edilebilen faktörler oluştururlar. Ancak, bu faktörlerle ilgili bilgiler ne kadar tam ve doğru olurlarsa olsunlar, kontrol edilemeyen faktörler ile ilgili bilgi sahibi olunmazsa, alınacak kararların akim kalma ihtimali her zaman vardır. POLLMARK’ın en önemli ayrıcalıklarından biri de Türk sosyal, siyasi, iktisadi ve kültürel dünyası hakkında derin bilgiye sahip bir kadrosunun bulunmasıdır. Bundan ayrı olarak, POLLMARK tüm bu alanlarla ilgili uzun bir zamandan beri kısa periyotlarla araştırmalar yapmakta ve bunları kamuoyu ile paylaşmaktadır. Dolayısıyla, POLLMARK kişilerin, firmaların, kurumların ve diğer tüm organizasyonların içinde yaşamakta olduğu ve dışına çıkamayacağı konjonktür ile ilgili devamlı yenilenen bir veritabanına sahiptir. Bu da yapılan bireysel araştırmaların yorumlanmalarını daha zenginleştirmektedir.

 

 

ARAŞTIRMA ALANLARIMIZ

PAZAR ARAŞTIRMALARI
Marka Araştırması

İtibar Araştırması

Çalışan Memnuniyet Araştırması
Kurumsal Performans Ölçümleri
Bayii Memnuniyeti Araştırması
Tüketici Tutum ve Davranış Araştırması
Ürün/İsim Ambalaj Araştırması
Reklam PRE TEST Araştırması
Reklam COPY TEST Araştırması
Concept/Kavram Testleri
siyasal ARAŞTIRMALAR
Siyasi Gündem Araştırmaları
Yerel Hizmet Ölçüm Araştırmaları
Seçmen Eğilimleri Araştırmaları
Siyasi Durum Araştırmaları
SOSYAL ARAŞTIRMALAR
Toplumsal Yapı Araştırmaları
Toplumsal Değerler Araştırmaları
Özel Durum Araştırmaları
Kamuoyu Araştırmalar